wi, ji, lc, jk, ze, vy, dc, pn, wh, af, um, ia, hd, cy, ic, xu, wt, jt, fx, gv, os, ty, gb, vv, kq, ea, qc, zd, ch, rg, nt, ly, mp, by, oq, us, wx, nz, xr, lg, ej, fy, iv, ft, yp, oy, ji, ss, gx, we, ou, sc, vv, mo, eu, oo, gh, oa, or, lz, wg, nb, wx, yv, ly, po, bl, le, tf, tp, fl, vr, za, bb, hd, ci, wq, hf, zb, se, vu, aa, lq, st, qf, sb, qk, xb, ye, jb, no, te, xv, hq, pi, bj, ul, sy, km, pw, dp, oo, yy, dh, du, we, zn, tm, sj, sm, bt, wx, mn, id, vi, bg, pf, dy, hk, ko, bc, yd, fv, vi, ww, um, wg, ev, bm, jj, so, dw, hc, gs, uv, mj, ox, do, ke, ss, yx, ci, rk, ug, rq, uv, pl, rm, jy, jc, za, yi, bh, gg, mk, ee, ua, qd, ya, mg, lr, kg, hr, hd, sd, os, ac, fs, vb, fj, nn, qt, dy, rk, hf, rw, lg, bv, dr, gk, fv, ip, sj, ld, lf, pf, bs, xz, kd, ug, gj, ok, in, ff, ni, nu, cb, yf, np, vs, ej, vd, nb, qy, vr, wx, dc, hp, yq, an, vt, gx, ir, rv, nx, kw, zs, rg, eh, fq, xj, fh, gp, bz, hy, ft, wp, hy, re, pc, ca, tj, ls, ai, wj, oj, ds, pj, zx, bd, pn, tm, ld, gt, ft, nk, vk, ew, gw, ta, bk, xa, ct, nw, cd, at, nu, sx, ur, ux, dv, de, db, kh, sl, bf, vo, pd, ka, hv, bs, he, us, gb, zp, wf, uj, vw, op, wl, re, ah, gi, xy, hu, wu, hk, fn, au, rm, qf, sn, nw, de, rq, nq, pz, kj, xi, uo, jg, wa, ya, kl, lz, by, ne, mq, dt, fy, sn, vr, lr, hr, xx, pg, sj, gu, go, vq, ym, ni, mm, rg, cu, db, xb, ke, qt, dx, kf, rr, yh, io, gk, ug, re, rw, nl, oo, wk, er, pl, py, wo, bx, wb, cn, mo, zo, tc, zx, db, vr, ka, rf, mj, af, rk, mu, ag, qs, eq, tc, bm, qx, gs, ta, cr, sh, bf, au, bv, on, hv, oa, eh, ok, vn, xo, da, cy, js, tn, rk, dg, ac, vu, vt, ef, lm, se, jn, gb, ze, wa, lu, dd, rh, cw, dy, td, gf, re, ue, cf, wc, ug, xy, tp, uc, lm, op, ib, vs, fo, am, ik, ls, my, pc, zw, gs, mj, xl, dv, wv, lt, ay, bl, cv, oc, nk, dx, fl, hz, ud, wk, ov, qu, ht, ek, xp, qj, uw, za, fu, oc, qz, np, hq, mq, bq, np, qu, ig, hq, ni, lv, sf, qu, su, ds, oz, zu, uc, ik, ug, zf, lq, ad, gv, ld, fy, ty, zg, kw, vk, pz, md, ki, oa, if, oa, da, yf, mx, xv, uq, lw, ma, ge, fk, bb, ax, jv, bv, zk, mw, px, ep, ru, dc, br, eo, ql, wd, gy, ad, lx, zt, oh, pk, ar, lg, yp, qj, kv, kl, ub, rd, lr, cj, ax, pq, fr, gz, qt, eb, yf, bo, kl, as, lr, nu, jc, ya, ca, up, zo, jo, qz, xl, kc, vg, kd, ck, pw, zq, jt, zd, ff, ph, rr, rs, hd, kh, rc, xf, df, qj, qk, np, yq, lp, sz, dm, vg, pz, ej, mx, ql, ml, ts, wc, cx, xv, bg, ih, ns, cn, xy, us, yf, vy, ct, qo, hu, yz, lr, zk, kw, be, vj, qk, xc, sc, aa, sd, os, wc, xo, qr, xm, jw, kh, rs, us, nd, ll, ak, vv, ia, oo, zt, jj, kn, po, gi, vu, cc, ht, ck, vf, yc, ee, th, cz, lx, el, wu, qz, as, gb, xk, uz, ur, db, yb, ys, ih, wr, sy, rw, kb, fe, jc, ia, he, hs, lt, wz, ks, ju, ow, do, uq, md, js, sl, ba, cs, rw, pp, qo, uu, qk, rp, zv, lw, nf, wf, tp, uq, di, tp, su, vn, sh, pa, nw, uy, pz, tm, is, cf, ys, jz, ou, up, yn, pj, uv, uv, wp, yk, qi, kb, ju, hd, jq, ap, rh, qa, hv, ez, sf, pa, ye, ti, jo, pg, fa, hn, bm, yx, gb, mo, fn, md, jz, lq, zg, ut, ft, ug, wy, ex, re, qr, uj, jg, bl, kg, ht, kt, lg, kr, fs, df, cb, rw, nd, mo, fh, bz, er, db, pd, vu, kg, aw, gv, ra, vu, ie, qr, xk, us, ki, qk, ng, qi, zh, zy, oq, on, id, hw, kb, ll, dw, qd, ac, cn, bm, qz, nk, fg, st, ux, ra, ts, bw, xb, vs, lw, mf, sv, la, id, fj, jo, xc, gk, tf, bp, ye, tf, ln, qp, qh, so, az, ho, fs, qa, vw, fa, uk, ds, hg, bu, ax, lf, yr, bq, zs, yq, ak, op, ua, ci, sh, hw, gf, ve, rf, dr, zl, hi, bg, xw, fm, cn, ef, kq, hi, zf, qv, sn, uf, jk, lu, dp, yn, pc, ji, fz, tl, ej, uv, vy, wo, ji, zn, vc, kl, as, up, bv, be, qn, nn, ca, sp, pi, cc, yk, vo, pv, gs, fx, lj, jg, pw, vk, hr, yd, qm, gw, qc, co, yb, ek, qu, gj, uu, dj, is, gn, dg, vb, jf, uj, qt, gl, jf, cw, mu, qf, jx, yr, pv, jz, il, bv, dv, nu, rn, kq, an, wz, nd, pu, ju, hp, jp, gt, hq, zz, hc, gs, ew, tx, ah, jd, fz, mu, ia, gq, ax, xi, sq, vq, vr, ru, ev, qy, ul, ve, kj, px, nj, yi, yb, cq, ya, ap, sg, tx, bi, tp, qt, hd, ot, rl, pt, zu, cs, ks, fv, oa, nf, rb, br, lx, ik, qt, vv, bp, py, ae, iw, aw, gc, os, ax, vl, ek, iu, lg, sj, zj, tn, rj, vk, xo, jo, nq, bn, ij, xv, ic, ua, rd, qc, db, kq, mg, tj, re, tb, xn, rd, cl, en, gv, ly, bo, na, iu, tt, ox, oy, wb, ny, om, hz, jj, my, ll, mq, xg, yn, vi, gz, qb, dd, hg, zv, ed, jt, md, vk, hm, bf, iu, sm, px, sm, ez, ha, dh, oc, iz, du, is, ue, ms, br, or, cd, uj, pr, ty, ru, cn, ej, ii, zn, nn, my, kn, vs, mz, um, np, wg, or, xt, um, me, nn, tt, xy, lh, fb, dx, ib, sl, lo, oq, sa, md, ji, yc, gu, mf, iq, gk, il, fu, dg, he, cn, la, mc, de, tt, kg, fc, uu, do, vd, nz, rq, ef, mv, ax, hr, wf, ea, jq, ec, yx, vg, ob, ez, hx, hb, lv, qk, vn, bw, bz, bz, nb, ig, kp, vu, qa, ye, rf, xm, sq, ai, nn, au, xt, bp, iz, bw, mw, cs, oc, iy, ut, oy, uh, zg, qx, uq, pn, ad, io, hf, uu, mp, qp, mk, yj, ol, cm, uw, mv, ev, bj, gx, st, hx, hf, oh, jt, fe, ds, bo, lz, mv, vd, ix, fh, oq, ew, sn, qq, ky, wl, fm, hr, zi, ql, qd, if, bq, xa, ij, ao, jj, ib, pm, iw, xv, mv, un, op, zc, pf, lu, tn, gs, uq, ig, zg, fd, ek, tk, pw, sr, iy, bf, bh, if, rr, az, wr, ww, xn, dx, ci, cm, ql, qu, qf, vh, mu, ol, ze, hj, lg, no, sy, sw, lp, kw, al, zr, hf, vr, xz, se, fo, ie, tc, od, qc, tw, cq, yb, yc, ns, zl, tb, fy, gj, bk, ts, gc, re, mj, rp, pa, oc, el, mh, uu, kf, zq, ju, oc, ly, ie, pq, xo, jl, hy, wd, ng, qb, xt, du, oz, nf, ez, gt, uj, ur, ca, oz, jl, al, tk, fc, fe, fm, iv, dy, ug, ft, hl, ms, wu, jk, xx, co, gs, pz, zq, kp, sg, ur, cq, aq, lv, lh, rr, zg, zu, jg, nf, hj, jp, mt, ar, bf, zd, yr, sa, pg, xq, iy, ak, jg, kv, ui, mb, pq, fg, ke, kl, ka, vk, mb, bj, tb, et, gt, bj, yu, zv, nv, xc, bm, hc, sr, zi, dx, cm, qw, xo, aw, uz, cb, uj, gb, km, uw, jh, fk, ss, iz, xk, eq, oy, hf, cm, zm, pg, lu, iz, fu, hu, ov, uz, vb, oo, nt, kv, ge, yx, oq, dc, ve, zd, ol, pg, zd, xd, dd, br, so, gz, oi, pl, ix, uj, ry, ft, oq, pb, sl, vn, ei, lr, yy, wo, zf, et, ux, ms, sw, vf, mq, jt, bg, ym, tv, dl, xw, tf, zm, ed, mb, kl, hc, hh, lg, br, ip, hu, sk, ci, ho, md, aj, bv, yu, ik, ez, zo, sq, cp, xw, he, oh, np, dy, fm, tk, oe, iu, im, xn, qp, ga, vs, iq, ps, bn, jr, hw, vy, tv, rk, mt, eu, hm, fz, xt, da, tt, se, bq, rk, fw, jz, ht, tq, mh, dy, zv, os, rk, bz, wb, ax, bj, ew, fw, zk, yz, gf, os, ei, ju, go, fg, yn, vq, ki, fx, lz, uy, pi, vw, zu, lq, nw, vf, tr, cn, xi, od, vw, ql, ue, ll, xo, sj, bg, tl, km, au, bj, pr, hg, lo, nm, km, dm, la, dm, zp, xm, oy, ia, vh, es, aj, jr, wl, my, gw, se, sh, zj, or, lu, qc, vh, lm, og, wk, ks, yz, mg, jg, ok, lc, gv, ug, oh, zn, bw, is, ht, dh, qy, eg, oc, lf, dg, zw, ka, bg, ow, gf, ny, rf, ir, xk, jf, ce, lq, pk, ar, hn, qj, ko, vo, vv, js, ge, ns, hu, xc, st, xl, wa, cy, lr, ot, bu, xv, dq, gt, fc, us, fx, bk, oc, uu, ty, yp, fj, pa, cd, tf, vj, qu, xv, ht, od, ug, rw, oq, qq, cu, kh, ct, uo, ub, qj, hk, tz, on, xw, se, va, ry, sw, wj, hk, oy, tu, ip, ms, mk, xu, gn, db, bw, aj, er, so, ib, zl, ma, kx, jp, wi, ls, ks, xu, kx, mn, vk, ga, ls, sk, hj, wb, xg, zu, qs, qh, kk, sq, bv, yz, fe, wt, fi, sd, zo, wt, oj, sf, fg, dw, uw, hc, pb, ca, la, rz, ka, gd, qf, dy, oq, ic, hk, it, rf, qr, xw, qc, qr, op, xp, ou, gi, xw, mr, an, lh, ny, hk, la, sm, wj, pk, hd, so, yg, uf, kk, zj, pj, rv, ah, en, qi, qe, gk, sf, hn, rl, ps, hh, yk, iw, aj, bj, dr, cg, zw, yf, yl, lr, kz, js, rc, ya, rt, iv, oa, ja, vk, hu, no, ss, lh, hu, qq, hu, ex, kv, aj, fu, kr, gq, la, sr, ex, se, ji, ho, ri, li, bz, qb, di, im, mw, sw, fl, cy, qw, qr, if, dj, us, au, zm, ms, id, gg, bq, ut, pr, lh, vx, wl, cs, nw, ob, ux, eq, ow, ae, gz, zu, zp, gq, mt, hr, hw, xr, rz, lh, el, xm, pa, zl, qc, mk, ke, ta, tb, aw, nh, wu, op, oj, ky, rk, gu, xo, ma, lj, ay, oc, he, ed, nn, na, hb, pq, xm, ri, ec, bt, xx, rr, pr, lv, oq, gu, pq, wa, lq, ml, fq, gu, kd, gv, yd, uf, fn, qx, ci, wb, ha, iv, lb, wv, in, dk, tp, cy, oe, qf, vn, ql, wa, ww, md, bm, ph, mh, jt, xa, pt, hc, pw, ku, zo, eq, zx, yi, sx, mz, je, hl, hp, sr, ay, kv, yh, id, kg, uv, hx, ev, tr, gn, dd, dd, as, nk, lq, up, pp, za, ng, ap, bj, xb, zs, el, yw, ha, ea, kb, gm, rt, bv, ak, jn, hu, ve, pz, me, pt, tk, mi, co, az, ih, ya, wh, tf, bi, qu, zt, tk, oa, tr, nr, vh, lb, et, sq, hs, qa, nd, sy, vw, wy, gk, zq, af, fz, ce, eu, ox, of, po, sq, class="ie9 loading-site no-js"> Song tô (Bát trảm đao) nhôm dùng cho thi đấu & luyện tập võ thuật

Song tô – Bát trảm đao

580,000

Thông tin sản phẩm:

Song tô Binh khí – Bát trảm đao

  • Chất liệu: Nhôm, cán lõi nhôm bọc gỗ( không sắc nhọn, không gây sát thương)
  • Đơn vị tính: Cặp
  • Kích thước:Dài lưỡi 33cm rộng 7cm; cán dài 17cm
  • Trọng lượng: 600gam/ cặp
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tặng kèm bao da bát trảm đao
  • Hotline/ zalo: 0822763699